Twój koszyk jest pusty
MARKEN

Licencja

Producent

Funkcjonalność

informacja: Ochrona antywirusowa
informacja: Antyspyware
informacja: Ochrona WWW
informacja: Kontrola rodzicielska
informacja: Zapora sieciowa
informacja: Ochrona przed spamem
informacja: Ochrona poczty
informacja: Zabezpieczenie antykradzieżowe
informacja: Ochrona Androida / Pc / Mac
informacja: Szyfrowanie i trwałe kasowanie plików
informacja: Ochrona sieci społecznościowych
informacja: Ochrona bankowości
informacja: Menedżer haseł

System operacyjny

Regulamin Newslettera

sklepu

Marken Systemy Antywirusowe

§ 1 Definicje

 

Newsletter – nieodpłatnieświadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca możeotrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotycząceSklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach wSklepie. 
Sklep – sklep internetowy Marken SystemyAntywirusowe  prowadzony przezUsługodawcę pod adresem https://emarken.pl oraz https://bitdefender.pl
Usługodawca -
Marken Systemy Antywirusowe z siedzibą w Gdyni ( 81-369) , przy ulicy ul. JanaHieronima Derdowskiego 7.

Usługobiorca - każdy podmiotkorzystający z usługi Newsletter.

 

§ 2 Newsletter

 

1.     Usługobiorca możedobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2.     Dla skorzystania zusługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową wnajnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem dosieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3.     Wiadomości e-mailwysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przezUsługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

4.     Usługobiorca, w celuzawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje wprzeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chceotrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany wpierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomośćweryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przezUsługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przezUsługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa oświadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzeczUsługobiorcy.

5.     Usługobiorca możewypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiekkosztów, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mailUsługodawcy: reklamacje@marken.home.pl

6.     Wysłanie wiadomości zżądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniemumowy w zakresie świadczenia tej usługi.

      

§ 3 Reklamacje


1.    Użytkownikmoże składać reklamacje dotyczące usługi Newsletter świadczonej przez MarkenSystemy Antywirusowe.

2.    Reklamacjemożna składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres: reklamacje@marken.com.pl bądź w formie pisemnej, naadres Marken Systemy Antywirusowe wskazany w § 1 Regulaminu.

3.    Reklamacjapowinna zawierać dokładny opis problemu będącego podstawą do jej złożenia iwskazywać dane Użytkownika.

4.    Reklamacjabędzie rozpatrywana przez Marken Systemy Antywirusowe w terminie 14 dni od dniaotrzymania zgłoszenia przez Marken Systemy Antywirusowe (w przypadku reklamacjiskładanej w formie pisemnej, datą otrzymania zgłoszenia jest data wpływu pismado Marken Systemy Antywirusowe).

5.    Osposobie rozstrzygnięcia reklamacji Marken Systemy Antywirusowe powiadomiUżytkownika pisemnie bądź na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 

§ 4 Dane osobowe

 

1.     Administratorem danychosobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newsletterajest Usługodawca.

2.     Dane osoboweUsługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji,zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu ParlamentuEuropejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacjedotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatnościzamieszczona w Sklepie.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

1.     Usługodawca zastrzegasobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jakoważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowanąmodernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ naświadczenie usługi przez Usługodawcę.

2.     Informacja o planowanejzmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany wmomencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przedwprowadzeniem zmian w życie.

3.     W przypadku gdyUsługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich wżycie, przyjmuje się, że akceptuje je.

4.     W przypadku brakuakceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tymna adres e-mail Usługodawcy: reklamacje@marken.com.pl., co będzie skutkowaćrozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanychzmian.

5.     Zakazane jestdostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

 

NEWSLETTER

Podaj swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach:

imię:
e-mail:
Rezygnuję